รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560


ตรวจรักษาโรค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
5,000
10,000
15,000
20,000

บริการหัตถการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
5,000
10,000
15,000
20,000

จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
5,000
10,000
15,000
20,000

อื่นๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
5,000
10,000
15,000
20,000