หลักการ:

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายละเอียด

วิธีเขียนหลักการและเหตุผลนั้น ให้แบ่งเป็น 3 ย่อหน้า ตอบ 3 คำถาม คือทำไมต้องทำ จะทำอย่างไรคร่าว ๆ และทำแล้วจะได้อะไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิธีเขียนย่อหน้าแรกนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของโครงการ

  • โครงการตามนโยบาย ให้เขียนเกี่ยวกับนโยบาย
  • โครงการที่เป็นเป้าของเราโดยตรง ให้เขียนถึง เจตนารมณ์ของ KPI ข้อนั้น ๆ
  • โครงการพัฒนาหรือวิจัย ให้เขียนถึงปัญหา