ประวัติโรงเรียน:

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งไม่รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทไผทอุดม จำกัด
เป็นเจ้าของตั้งอยู่ ณ เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2521-1457-8, 
0-2973-3530-1, 02-521-0156 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และเพื่อเป็นอุดมการณ์ของท่าน
ที่จะให้มีสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป
     โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2513 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา แล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดป้ายดำเนินการ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยดำเนินกิจการดังนี้
ปีการศึกษา 2514

เปิดรับนักเรียนชาย-หญิงไปกลับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และรับนักเรียนชายประจำตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-7 

นักเรียนรวม 172 คน เป็นนักเรียนประจำชาย 61 คน

ครูและพนักงาน 20 คน
ปีการศึกษา 2515

เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ไปกลับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนประจำชาย
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนรวม 271 คน เป็นนักเรียนประจำชาย 96 คน

ครูและพนักงาน 32 คน
ปีการศึกษา 2516

ได้ขยายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 16 พฤศจิกายน เปิดกองลูกเสือ และในวันที่ 18 พฤศจิกายน เปิดกองยุวกาชาด
ปีการศึกษา 2518

เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ไปกลับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนประจำชาย
ประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2519

เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ไปกลับตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ยกเลิกนักเรียนประจำเนื่องจาก
มีนักเรียนน้อย ค่าใช้จ่ายสูงและขาดผู้ดูแลนักเรียนประจำที่ดี 

นักเรียนรวม 1,390 คน

ครูและพนักงาน 60 คน
ปีการศึกษา 2521

เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ไปกลับตั่งแต่ชั้นชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่
ปีการศึกษา 2522

โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2535

โรงเรียนได้รับ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2539

โรงเรียนได้รับ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2543

โรงเรียนได้รับ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2545

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง หลักสูตร International Program
ปีการศึกษา 2552

โรงเรียนได้รับ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษาปัจจุบัน

เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
(2553) นักเรียน 3,300 คน
  ผู้บริหาร 29 คน
  ครูและพนักงาน 307 คน
  คนงาน/ รปภ / แม่บ้าน 40 คน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้เปิดทำการสอนมาครบ 40 ปีแล้ว และมีผู้บริหารโรงเรียนมาดังนี้
 
พ.ศ. 2513 – 2528 นายอรุณ ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2528 – 2545 นางพริ้มพราย สุพโปฎก ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2546 – 2552 นางพริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการอำนวยการ (CEO.)
พ.ศ. 2513 – 2521 นางชูชีพ วัฒนศิริโรจน์ อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2521 – 2531 นางสุนงนาท สูตะบุตร อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2531 – 2545 นางผลิกา เศวตศิลา อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2546 – 2553 นางผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการ
       
ปรัชญาประจำโรงเรียน

“เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม”
สีประจำโรงเรียน

แสด เขียว
 
สีแสด สีเหลือง + สีแดง      
 

   

สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรมประจำใจ ความร่มเย็นเป็นสุข
 

   

สีแดง หมายถึง เลือดเนื้อ
สีเขียว     หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

    

เมื่อรวมความหมาย สีแสด-สีเขียว แล้ว หมายความถึง โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็น
สถานศึกษาวิชาสามัยแล้วยังเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความสุข 
ความเจริญ ความสมบูรณ์ ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ ผ.อ.ศ. ไขว้เป็นรูปวงกลมมี 3 สี คือ สีแสด เขียว เหลือง
คำขวัญ

“สุขุม รอบคอบ สามัคคี มีระเบียบ”