ส่วนอำนวยการ:

คณะกรรมการอำนวยการ
User profile picture

นางสาวฐะปะนีย์ ไตรญาณ

อาจารย์ใหญ่

ที่ปรึกษาโรงเรียน
User profile picture

นางกัญชรส จันทร

หัวหน้ากลุ่มสาระดนตรี-นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์

User profile picture

นางสาวกานดา ตั้งเจริญ

รองอาจารย์ใหญ่

User profile picture

นางบุษบา รัตนะวิศ

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

User profile picture

นางพันทิวา เชิดชู

นายทะเบียน

User profile picture

นางจิตตินันท์ ฮวดใช้

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

User profile picture

นางดวงเดือน เจ็ดสี

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

User profile picture

นางสาวมยุรี แตงไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

User profile picture

นางภัทรา เรืองขำ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

User profile picture

นางสาวพรทิพย์ จันทราช

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

User profile picture

นางสาวทัศนีย์วรรณ เรืองดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

User profile picture

นายอภิพงษ์ ภคะวา

หัวหน้ากลุ่มสาระพละศึกษา

User profile picture

นางสาวสมใจ ทีกา

หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษ

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
User profile picture

นางสาวภัทราวรรณ ทรัพย์ศิริ

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวโชติกา หนูมาก

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวนิตยา นิตุธร

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวเฉลิมขวัญ เรืองอ่อน

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวพนิดา เทพโพธา

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาววาสิฏฐี ศรีสุโคตร

อังกฤษ

User profile picture

นางสาววรรษมล เหล่าลิ้ม

อังกฤษ

User profile picture

นายจักรพงษ์ สีสัน

ทัศนศิิลป์

User profile picture

นางจุฑาภรณ์ เวฬุวะนาธร.

นาฎศิลป์

User profile picture

นายกฤช เนติประวัติ

ดนตรี

User profile picture

นายสุธี พึ่งทัศน์

ดนตรี

User profile picture

นายชัดชัย บำเรอโชค

พลานามัย

User profile picture

นายอดิราช วุฒิ.

พลานามัย

User profile picture

นายวชิระ นามวงศ์

พลานามัย

User profile picture

นายทรงพล จันผะกา

พลานามัย

ไม่สามารถระบุข้อมูลได้
User profile picture

นายสมบูรณ์ บัวงิ้วใหญ่

หัวหน้างานฝ่าย ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้