ประถมศึกษา:

ครูใหญ่
User profile picture

นางวรรณรดา ชาติชะนา

อาจารย์ใหญ่

ฝ่ายบริหาร
User profile picture

นางนรินทรรัตน์ อยู่เย็น

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ

User profile picture

นายปิยะณัฐ ศักดิ์เขียว

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างประเทศ

User profile picture

นายภูรินันท์ หิรัญยูปกรณ์

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างประเทศ

User profile picture

TeacherJoseph

Head of foreign teachers

User profile picture

นายแบงค์ มาประชา

ผู้ช่วยงานวัดผลประเมินผล

User profile picture

นางสาวกุลธิดา ศรีสอาด

หัวหน้าระดับ

User profile picture

นางสาวอรยา เทศงามถ้วน

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน และ ผู้ประสานงานกิจการลูกเสือ

ครู-อาจารย์
User profile picture

นางสาวพนิดา โสบุญมา

สุขศึกษา

User profile picture

นางสาวเบญจมาศ ทะมานนท์

สุขศึกษา

User profile picture

นางสาวอลิสา แก้วธานี

สุขศึกษา

User profile picture

นางนงเยาว์ ไทรจำปา

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางรสนา เปรมใจชน

อังกฤษ

User profile picture

นางกัญญาพิชญ์ ประดิษฐ์กำจรชัย

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวชลิดา พิเชฐสิทธิกุล

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีตระเวน

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวจิราภรณ์ หนูหิ้ม

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาววรรณกานต์ แพงสิม

คณิตศาสตร์

User profile picture

นายวิษณุ ปิ่นประดับ

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวบุษบง ทองสืบ

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวจามจุรี เกตุมี

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวจิรัชยา ประบุญมี

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางปิยนุช ประไพเพ็ชร

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาวพวงผกา สาราจันทร์

วิทยาศาสตร์

User profile picture

นางสาววิศัลย์ศญา โสภาพันธุ์

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวสุภิดา หาญชนะ

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวรุ่งทิวา พะเนตรรัมย์

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวศิริพร สังกาเกตุ

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวชนานันท์ วัฒนสุนทร

คณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวบุษบา ชื่นพระนาง

สุขศึกษา

User profile picture

นางอัมพร เครือณรงค์กุล

ภาษาไทย

User profile picture

นางวิจิตรา เทพรักษาใจ

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาวแตงไทย ระหาร.

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาวณัชฌาภรณ์ ศรีเวียง

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาวชุติมา แสงแป้น

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาวชลลดา กันเกลา

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาวเยาวลักษณ์ ท่อนแก้ว

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาวอนงค์นาถ วงษ์อุบล

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาววีรอร สยามล

ภาษาไทย

User profile picture

นางสาวศิริรัตน์ มูลรัตน์

ภาษาไทย

User profile picture

นางศรีเรือง จำปางาม

สังคม

User profile picture

นายสุวสาร ภคะวา

สังคม

User profile picture

นางสาวธนภรณ์ เมืองมูล

สังคม

User profile picture

นายสุพัฒน์ วัฒนธรรม

สังคม

User profile picture

นางเสริมศรี พิทักษ์รักษาเลิศ

สังคม

User profile picture

นางชลิตา ยอดจินดาไกร

สังคม

User profile picture

นางจันทนา จันทร์เทียมเพ็ชร

สังคม

User profile picture

นางสาวจันทา แน่นอุดร

สังคม

User profile picture

นางสาวธนพร พรรณราย

สังคม

User profile picture

นางสาวนฤมล พานิชนิกร

อังกฤษ

User profile picture

นางสาวจิตราภา แก้ววิจิตร

อังกฤษ

User profile picture

นางสาวสกุลยา กุลธนบูรณ

อังกฤษ

User profile picture

นางสาวณัฏฐธิดา ธีรวโรดม

ทัศนศิิลป์

User profile picture

นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ สายทวี

อังกฤษ

User profile picture

นางอัญชลี วิไลศิริ

การงานอาชีพ

User profile picture

นางมาลี งามกระจ่าง

การงานอาชีพ

User profile picture

Mr.

Classroom Teacher IP.8-9

User profile picture

บุคลากรอื่นๆ
User profile picture

นางสาวขวัญจิตร ภูมิแสนโคตร

เจ้าหน้าที่บุคลากรงานต่างประเทศ