มัธยมศึกษา:

ครูใหญ่
User profile picture

นางสาววิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์

อาจารย์ใหญ่

User profile picture

นางอุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล

อาจารย์ใหญ่

ฝ่ายบริหาร
User profile picture

นางสาวจุฑา พุทธนิมนต์

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายความสามารถพิเศษ

User profile picture

นายมนัส สิมมะณี

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาภาษาไทย

User profile picture

นางจริยาพร ทรัพย์เมฆ

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์

User profile picture

นางเพ็ญนภา สมัครการ

หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์

User profile picture

นางสาวณัฐชยา นามไพร

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

User profile picture

นางรักชนก เนียมเงิน

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

User profile picture

นางสาวพัชระ ชาติรังสรรค์

หัวหน้าสาขาภาษาไทย

User profile picture

นางอรดา รำมะพต

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

User profile picture

นางอรอุมา โคตรนาวัง

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

User profile picture

นางสาวมะลิวัลย์ ชมภูแดง

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

User profile picture

นายนิพนธ์ เนียมนิยม

หัวหน้าระดับ

User profile picture

นางสาวสุวิมล ราษฎร์ภักดี

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

User profile picture

นายบุญเลิศ พนาลัยสีทอง

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษ

ครู-อาจารย์
User profile picture

นายสำราญเพ็ชร์ดี

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

User profile picture

นางสาววรัชยา คำกังวาฬ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

User profile picture

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรนรินทร์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

User profile picture

นางสาวจินตนา โสมมา

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

User profile picture

นายอติคุณ แก้วขัด

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

User profile picture

นายสหพล อุดม

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

User profile picture

นางสาวกุลวัชร เอมเสน

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

User profile picture

นางจิรภา โตอินทร์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บุคลากรอื่นๆ
User profile picture

ผศ.ดร.อุษณี อนุรุทธ์วงศ์

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

User profile picture

พระอาจารย์ศักดา สันติปัญโญ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ