รายละเอียด: ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกส่วนการศึกษาสู่ความยั่งยืน
โดยการอ่านและการเขียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
By Su Nieam….